Referat fra årsmøte 2018.


Møte ble avholdt søndag 8. april,
på Løftingen.
Det møtte 9 medlemmer.

Saker som ble behandlet:

1.
Godkjenning av fullmakter. Enst. godkjent.
2.
Godkjenning av innkalling. Enst. godkjent.
3.
Godkjenning av dagsorden. Enst. godkjent.
4.
Valg av møteleder:
Odd Lillejord ble valg, med Ivar Ulriksen som vara.
5.
Valg av sekretær:
Leif Henriksen ble valgt.
6.
Valg av 2 til å skrive under årsmøteprotokollen:
Ole og Else Jenssen ble valgt.

7.
Årsberetning 2017. Ble gjennomlest og godkjent.

8.
Regnskap for 2017.
Kasserer Leif gikk gjennom regnskapet og forklarte alle poster.
Regnskapet ble enst. godkjent.

9.
Budsjett 2018. Enst. godkjent.

10.
Valg av styret.
Odd og Ivar var ikke på valg.
Kjersti og Leif ble gjenvalgt.
Paul ønsket ikke gjenvalg.
Reimar Brun ble enst. valgt til nytt styremedlem.

Vara til styret.
Sigve Hansen var forslått som vara og ble enst. valgt.
Gudrun Rasmussen gjenvalgt.
Valg av 3. medl.: Ole Vangen 1 st. og Paul Hals 8 st.

1. Paul Hals.
2. Gudrun Rasmussen
3. Sigve Hansen.


Valg av revisorer for 2018:
Martin Karlsen var ikke på valg.
Torgeir Larsen ble gjenvalgt for 2 år.

Vara: Rolf Eilertsen gjenvalgt for 1 år.

Redaksjonskomiteen for Leddiken:
Yngvar Gustavsen, Halvard Toften og Finn Steen -
ble alle gjenvalgt for 2 år.

Vara: Trond Torgvær gjenvalgt for 1 år.

Valgnemda:
Jenny Knudsen, Torolf Midtbu og Linda Karlsen -
ble alle gjenvalgt for 1 år

Valg av leder i Øksnes Historielag:
Odd Lillejord gjenvalgt for 1 år.

11.
Aktiviteter Historielaget 2018 – 2019:
--- Bildebok fra Øksnes 2019, V/ Halvard Toften.
--- Odd gikk gjennom styrets forslag til tema i boka.
--- Johan Borgos kom med et tilleggsforslag:
«om fraflytta gårder i Øksnes».

12.
Innkomne saker til årsmøte:

a)
Endring av vedtekter paragraf IV (4):
--- Innkalling til årsmøte:
Nåværende ordlyd:
Styret innkaller med minst 2 ukers varsel.
Ny ordlyd:
Styret innkaller med 1 måneds varsel.

b) --- Saker til årsmøte:
Nåværende ordlyd:
Saker som styret tar opp eller som kommer inn
fra medlemmene minst 1 måned før årsmøte.
Ny ordlyd:
Saker som ønskes tas opp på årsmøte, må
være levert styret 14. dager før årsmøtet.
c)
Endring av vedtekter paragraf X (10):
--- Laget oppløst/nedlagt:
Nåværende ordlyd:
Dersom laget blir oppløst/nedlagt, overføres alt laget
eier til Øksnes Bygdemuseum.
Ny ordlyd:
Dersom laget blir oppløst/nedlagt, overføres alt laget
eier til Øksnes kommune v/ Kulturkontoret til disponering
innad i nåværende Øksnes kommune – 2018.Årsmøtet avsluttet med 2 overrekkelser:

--- Johan Borgos fikk overrekt blomster for et meget interessert
foredrag om «Skogsøya – det gamle sentret i Øksnes».

--- Så en blomsteroppsats til Paul Hals, som takk for godt arbeid
i styret i 14 år på rad – 5 år som leder og 9 år som nestleder.

Underskrift av protokollen:
Ole og Else Jenssen


Tilbake til hovedsiden