Årsmelding 2018 for øksnes historielag


  1. Styrets sammensetning og arbeid


Styret har siden årsmøtet 8. april 2018 bestått av følgende:

Odd Lillejord – leder

Reimar Brun – nestleder

Kjersti Øvergård – sekretær

Leif Henriksen – kasserer

Ivar Ulriksen – styremedlem


Varamedlemmer har vært:

  1. Paul Hals

  2. Gudrun Rasmussen

  3. Sigve Hansen


Regnskapsfører har vært Yngvar Brun

Revisorer har vært Torgeir Larsen og Ole Martin Karlsen

Leif H. Henriksen er historielagets representant i husstyret for ”Løftingen”


  1. Medlemstall


Medlemstallet ved årsskiftet 2018/19 er 229 betalende medlemmer + 2 livsvarige. Det er en nedgang på 1 medlem.
Dette inkluderer ikke innmeldte fra og med 2019.
Laget har videreført tidligere års vervekampanje i 2018. På kystmessa, hvor vi deltok, fikk vi 15 nye medlemmer.
Disse ble medlemmer fra og med 2019 og kommer i tillegg til de som var registrert ved årsskiftet.


  1. Årsskriftet ”Leddiken”. Virksomhet og resultat.


Redaksjonskomiteen for ”Leddiken” har bestått av:

Yngvar Gustavsen (leder)

Halvard Toften

Tommy Hansen
Kjersti Øvergård

Finn Steen

Marlen Misterosen

Varamedlem:

Trond Torgvær.


Trykkingen/setting har i 2018 blitt utført av Nordahls trykkeri, Sortland.

I 2011 ble det forsøksvis foretatt endel endringer. Bl.a. endret omslagside, samt flere fargesider. Dette ble godt mottatt og vi har forsatt med det nye design. Men som kjent er det jo innholdet som er det viktigste, og i så måte har «Leddiken» holdt samme høye standard som tidligere.

2018 utgaven ble godt mottatt og vi har hittil bare fått positive tilbakemeldinger.

Prisen på trykking har gått drastisk opp de siste årene. Vi må vurdere hvilke tiltak vi skal sette inn. Det kan være aktuelt å trykke i utlandet.  1. Øvrig aktivitet.


Aktiviteten dette året har vært omtrent som foregående.

Det har vært avholdt 7 styremøter, herav 2 med deltakelse fra med Redaksjonen. Styret har behandlet 42 saker

Av større saker/aktiviteter kan nevnes:
Vår hjemmeside, www.oksneshistorielag.no hvor det også er e-post adresser for post til styret, kasserer og Leddikens redaksjon, samt Facebooksiden er jevnlig besøkt.


  1. Samarbeid med andre.


Øksnes historielag står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie. I denne forbindelse deltok vi på et regionsmøte i Narvik (omtalt i Leddiken). I år blir regionsmøtet holdt i Vesterålen.

Laget er også medlem i Folkeakademiet i Øksnes.

Det har ikke skjedd noe mer i det påtenkte samarbeid mellom historielagene i Vesterålen.

Historielaget er også representert i en komite for bevaring av kirkegårdsminner. Den har desverre vært heller passiv de siste årene.


  1. Lagets økonomi


Lagets økonomi er god.


  1. Utfordringer


Laget forutsettes fortsatt å ha sitt hovedvirke med ansvar for utgivelse av tidsskriftet ”Leddiken” samt deltakelse ved lokale arrangementer med et lokalhistorisk tilsnitt.


Styret har følgende forslag/planer for aktiviteter i kommende år:
Andre muligheter som har «lagt på is» er:


Den største utfordringen for styret vil fortsatt være å få aktivisert seg selv og øvrige medlemmer mer enn i dag. Derfor ser vi gjerne at alle medlemmene går aktivt inn for å verve nye. Vi ønsker også innspill fra medlemmene om innhold i «Leddiken».