Referat fra årsmøtet 2019.


Møte ble avholdt søndag 31. mars, 2019
på Løftingen.
Det møtte 10 medlemmer.

Saker som ble behandlet:

1.
Godkjenning av fullmakter. Enst. godkjent.
2.
Godkjenning av innkalling. Enst. godkjent.
3.
Godkjenning av dagsorden. Start med sak 14:
Lysbilde/ foredrag ved Halvard Toften. Enst. godkjent.
4.
Valg av møteleder:
Odd Lillejord ble valg, med Ivar Ulriksen som vara.
5.
Valg av sekretær:
Kjersti Øvergård ble valgt.
6.
Valg av 2 til å skrive under årsmøteprotokollen:
Linda Rasmussen og Paul Hals, ble valgt.

7.
Årsberetning 2018. Ble gjennomlest og godkjent med
følgende forslag:
1. Forslag på foredrags-holdere som kan «fenge» flere unge.
Mer blest om årsmøtet.
2. Forslag om yngre skribenter i Leddiken, f.eks. skoleklasser.
3. Medlems-møter med tema som er interessant for unge mennesker.

8.
Regnskap for 2018.
Kasserer Leif gikk gjennom regnskapet og forklarte alle poster.
Regnskapet ble enst. godkjent.
Revisjonsberetning:
Foreliggende regnskap 2018 anbefales godkjent av årsmøte.
Enst. godkjent.

Tillegg fra revisjon:
Revisjonsplikt i følge av revisorloven – Etter loven er de virksom-
heter som har driftsinntekter på mindre enn kr. 5 mill. unntatt
revisjonsplikt. Regnskapet føres av Økoråd Øksnes. Revisjonsplikten
er ivaretatt av regnskapsfører ettersom omsetningen er under 5. mill.

Forslag til endring av vedtektene pkt. 6 – valg, Revisjon foretas
av autorisert regnskapsforetak Økoråd Øksnes.
Endring legges frem på neste årsmøte.

9.
Budsjett 2019. Enst. godkjent med følgende forslag:
Et spørsmål: Hvorfor var ikke trykkingen og salg av Bildeboka
tatt inn i budsjettet?
Svar: En regnet med at inntekten av boka ville dekke
trykkeutgiftene.

10.
Valg av styret 2019:
Odd og Ivar ble gjenvalgt for 2 år.
Leif, Reimar og Kjersti var ikke på valg.

Vara til styre:
1. Paul Hals
2. Gudrun Rasmussen
3. Sigve Hansen
Alle 3 ble gjenvalgt for 1 år og samme rekkefølge.


Valg av revisorer for 2019:
Martin Karlsen, valgt for 2 år.
Torgeir Larsen, ikke på valg.

Vara: Rolf Eilertsen gjenvalgt for 1 år.

Redaksjonskomiteen for Leddiken 2019.
Yngvar Gustavsen, Halvard Toften og Finn Steen -
var ikke på valg.

Det ble valgt inn 2 nye i redaksjonskomiteen:
Linda Rasmussen, (ny) for 2 år.
Kim Terje Lien Johansen, (ny) for 2 år.
Kjersti Øvergård, gjenvalgt for 2 år.

Vara: Trond Torgvær gjenvalgt for 1 år.

Valgnemda for 2019:
Jenny Knudsen, Torolf Midtbu og Linda Karlsen -
ble alle gjenvalgt for 1 år.

Vara: Elsa Jensen.

Valg av leder i Øksnes Historielag:
Odd Lillejord gjenvalgt for 1 år.

11.
Kontingent 2019.
Vedtak: Medlemskontingenten for 2019 skal være kr. 170,-.
Styret har bestemt at Leddiken 2019 skal koste kr. 170,-.

12.
Aktiviteter Historielaget 2019 – 2020:
Styrets forslag:
--- Leddiken, bildebok, 40års jubileum
--- Båttur rundt Skogsøya. Johan Borgås.
--- Havnevandring i Nyksund.
--- Båttur Kvannholmene. Reidar Bertelsen.
--- Jennestad / Vikeide / Holm. Busstur.
--- Skåltofta ( nord-norges nest største langhus)
--- Regions-samling 26 – 28. april.
I tillegg kom disse inn fra medlemmene:
--- Kulturminneplanen Navarborra.
--- Arrangementer i samarbeid med museumet.
--- Historiske turer med opplegg mer rettet mot barn og unge.

13.
Innkomne saker til årsmøte:
Bygdebok bind 5:
Det ble en meget grundig diskusjon på denne sak og det ble lagt
frem 3 forslag:
1. Forslag på å sette av kr. 50.000,- til dette i fond.
2. Forslag på å vedta at Øksnes Historielag ønsker å bidra til å få
dette til. Avklaring mot kommunen og ØH ønsker å bidra
økonomisk. Gi styret fullmakt til videre forhandlinger.
3. Årsmøte ber styret å prioritere at det blir startet arbeid med
Bind 5 og at Øksnes Historielag bidrar økonomisk.
Årsmøte gir styret fullmakt til å finne beløpet ØH skal bidra med.
ØH skal ikke stå ansvarlig for selve bygdeboka, men skal være
pådriver for å få dette til.Vedtak:
Forslag 1 og 2 ble trukket.
Årsmøte går for forslag 3.

14. Foredrag m/ lysbilder – Halvard Toften.
Dette pkt. ble flyttet til først på møtet.
Et meget godt og interessant foredrag som gikk tilbake til
bosetning i vikingetiden, handel sørover og Russland og
gamle funn i Øksnes. Takk Halvard.

Linda Rasmussen og Paul Hals.