Øksnes historielag - Årsmelding 2013.

Til Hovedsiden 

1. Styrets sammensetning og arbeid

Styret har siden årsmøtet 21. april 2013 bestått av følgende:
Ivar Ulriksen – leder
Paul Hals – nestleder
Kjersti Øvergård – sekretær
Leif Henriksen – kasserer
Toril Henriksen – styremedlem

Varamedlemmer har vært:
1. Alvin Martinsen
2. Ole Vangen
3. Tove Rinde Johansen

2. Medlemstall

Medlemstallet er ved årsskiftet 2013/14, 243 medlemmer. Vi har i tillegg fått 53 nye med virkning fra 2014. Laget har videreført fjorårets vervingskampanje i 2013. Det har resultert i en netto økning på ca. 68 medlemmer. På Kystmessa og Morildmessa, hvor vi deltok fikk vi 53 nye medlemmer.

3. Årsskriftet ”Leddiken”. Virksomhet og resultat.

Redaksjonskomiteen for ”Leddiken” har bestått av:
Yngvar Gustavsen (leder)
Jarle Meløy
Kjersti Øvergård
Rigmor Meløy
og Svein Arne Nilsen
Varamedlem:
Gudrun Rasmussen.

Trykking/setting har i 2013 blitt utført av Nordahls trykkeri, Sortland.
I 2011 ble det forsøksvis foretatt endel endringer. Bl.a. endret omslagsside, samt flere fargesider. Dette ble godt mottatt og vi har fortsatt med det nye design. Men som kjent er det jo innholdet som er det viktigste, og i så måte har "Leddiken" holdt samme høye standard som tidligere.
2013 utgaven ble godt mottatt og vi har hittil bare fått positive tilbakemeldinger.

4. Øvrig aktivitet.

Aktiviteten dette året har vært omtrent som foregående.
Det har vært avholdt 11 styremøter inkludert noen fellesmøter med redaksjonskomiteen. Av større saker kan nevnes:
- En søknad om støtte på Kr 40.000,- til "Snorre seminar" på Finnvågen. Denne ble avslått da historielaget i og med dette ville dekke 50% av kostnadene alene. Vi mente også at budsjettpostene ikke var godt nok spesifisert.
- Styret bevilget Kr. 50.000,- i støtte til vedlikeholdet av "Strønstad". Tanken var at vi skulle kunne benytte båten rimelig hvis vi hadde behov og den var ledig. Hittil har vi gjort to forsøk. Det ene, en dagstur til Vestbøgda, måtte avlyses grunnet forhold vi ikke var herre over. Den andre, tur til Bjarkør med overnatting, måtte avlyses da det ble for få påmeldte. Forøvrig ble det satt som betingelse at pengene skulle tilbakebetales dersom båten ble solgt.
- Vi har støttet prosjektet "Statuen av Anna på Vinje" med kr 5.000,-.
- Likeså ga vi en symbolsk støtte til ungdomsutvekslingsprosjektet Øksnes Madagaskar på kr 1.000,-
- Historielaget har også vært involvert i Kyststien Langenes - Klo. Dette har ikke medført utgifter for oss.
Vi har hatt en guidet tur til Gåsøya med Harald Antonsen, og var i denne forbindelse også innom Beinøya for å se på tuftene etter buene som ble revet der i 1908, og bygd opp igjen på Toftenes av Simon Nilsen
Vår hjemmeside, www.oksneshistorielag.no hvor det også er e-post adresser til styret, kasserer og Leddikens redaksjon, samt Facebook-siden er jevnlig besøkt.
Det er ikke avgjort hva vi videre skal gjøre med naustet på Sandset. Det fikk nye takplater i 2012 til erstatning for dem som ble tatt av uværet i 2011.

5. Samarbeid med andre.

Øksnes historielag står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie. Laget er også medlem i Folkeakademiet i Øksnes.
Det har ikke skjedd noe mer i det påtenkte samarbeid mellom historielagene i Vesterålen.
Historielaget er også representert i en komite for bevaring av kirkegårdsminner. Den har desverre vært heller passiv de siste årene.

6. Lagets økonomi

Lagets økonomi er god.

7. Utfordringer

Styret har flere forslag/planer for aktiviteter i kommende år:

Blant annet:
Tur Jennestad - Holm, (gruvene og handelsstedet).
Tur Vikeidet, (krigsminner)
Tur Skåltofta, (Nord-Norges nest lengste langhus)
Tur Vestbygda, (rundtur)
Tur Sørsand/Våje, (historia rundt gårdene)

Mulighet for bok om industri i Øksnes
Tur kyststien Langenes - Klo
Den største utfordringen for styret vil fortsatt være å få aktivisert seg seg selv og øvrige medlemmer mer enn i dag.Denne siden ble oppdatert 7. april 2014