Årsmelding 2014 for øksnes historielag

Til Hovedsiden 


  1. Styrets sammensetning og arbeid


Styret har siden årsmøtet 30. mars 2014 bestått av følgende:

Ivar Ulriksen – leder

Paul Hals – nestleder

Kjersti Øvergård – sekretær

Leif Henriksen – kasserer

Toril Henriksen – styremedlem


Varamedlemmer har vært:

  1. Alvin Martinsen

  2. Ole Vangen

  3. Tove Rinde Johansen


Regnskapsfører har vært Yngvar Brun

Revisorer har vært Torgeir Larsen og Ole Martin Karlsen

Toril Henriksen er historielagets representant i husstyret for ”Løftingen”


  1. Medlemstall


Medlemstallet ved årsskiftet 2014/15 er 253 medlemmer. Dette inkluderer ikke innmeldte fra og med 2015. Laget har videreført fjorårets vervekampanje i 2014. Det har resultert i en netto økning på 10 medlemmer. På kystmessa, hvor vi deltok, fikk vi 23 nye medlemmer. Disse ble medlemmer fra og med 2015.


  1. Årsskriftet ”Leddiken”. Virksomhet og resultat.


Redaksjonskomiteen for ”Leddiken” har bestått av:

Yngvar Gustavsen (leder)

Jarle Meløy
Kjersti Øvergård
Hilde Hansen

og Svein Arne Nilsen

Varamedlem:

Gudrun Rasmussen.


Trykkingen/setting har i 2014 blitt utført av Nordahls trykkeri, Sortland.

I 2011 ble det forsøksvis foretatt endel endringer. Bl.a. endret omslagside, samt flere fargesider. Dette ble godt mottatt og vi har forsatt med det nye design. Men som kjent er det jo innholdet som er det viktigste, og i så måte har «Leddiken» holdt samme høye standard som tidligere.

2014 utgaven ble godt mottatt og vi har hittil bare fått positive tilbakemeldinger.

Prisen på trykking har gått drastisk opp. Vi må vurdere hvilke tiltak vi skal sette inn. Det kan være aktuelt å trykke i utlandet.


  1. Øvrig aktivitet.


Aktiviteten dette året har vært omtrent som foregående.

Det har vært avholdt 8 styremøter inkludert noen fellesmøter med Redaksjonskomiteen.

Av større saker kan nevnes:


Totalt har vi støttet div. Prosjekter med Kr 20.626,-


Vår hjemmeside, www.oksneshistorielag.no hvor det også er e-post adresser for post til styret, kasserer og Leddikens redaksjon, samt Facebook siden er jevnlig besøkt.

Det er ikke avgjort hva vi videre skal gjøre med naustet på Sandset. Det fikk nye takplater i 2012 til erstatning for dem som ble tatt av uværet i 2011.

  1. Samarbeid med andre.


Øksnes historielag står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie. Laget er også medlem i Folkeakademiet i Øksnes.

Det har ikke skjedd noe mer i det påtenkte samarbeid mellom historielagene i Vesterålen.

Historielaget er også representert i en komite for bevaring av kirkegårdsminner. Den har desverre vært heller passiv de siste årene.


  1. Lagets økonomi


Lagets økonomi er god.


  1. Utfordringer


Laget forutsettes fortsatt å ha sitt hovedvirke med ansvar for utgivelse av tidsskriftet ”Leddiken” samt deltakelse ved lokale arrangementer med et lokalhistorisk tilsnitt.


Styret har flere forslag/planer for aktiviteter i kommende år:Den største utfordringen for styret vil fortsatt være å få aktivisert seg selv og øvrige medlemmer mer enn i dag. Derfor ser vi gjerne at alle medlemmene går aktivt inn for å verve nye.


Denne siden ble oppdatert 29. april 2015