Årsmelding 2015 for øksnes historielag

Til Hovedsiden 


  1. Styrets sammensetning og arbeid


Styret har siden årsmøtet 12. april 2015 bestått av følgende:

Ivar Ulriksen – leder

Paul Hals – nestleder

Kjersti Øvergård – sekretær

Leif Henriksen – kasserer

Hans J. Berntsen – styremedlem


Varamedlemmer har vært:

  1. Alvin Martinsen

  2. Ole Vangen

  3. Tove Rinde Johansen


Regnskapsfører har vært Yngvar Brun

Revisorer har vært Torgeir Larsen og Ole Martin Karlsen

Leif Henriksen er historielagets representant i husstyret for ”Løftingen”


  1. Medlemstall


Medlemstallet ved årsskiftet 2015/16 er 237 medlemmer. Dette inkluderer ikke innmeldte fra og med 2016. Laget har videreført fjorårets vervekampanje i 2015. Det har resultert i en netto økning på 14 medlemmer. På kystmessa og Morildmessa, hvor vi deltok, fikk vi 14 nye medlemmer. Disse ble medlemmer fra og med 2016.


  1. Årsskriftet ”Leddiken”. Virksomhet og resultat.


Redaksjonskomiteen for ”Leddiken” har bestått av:

Yngvar Gustavsen (leder)

Jarle Meløy
Kjersti Øvergård
Hilde Hansen

Finn Steen og Kjell Braathen

Varamedlem:

Gudrun Rasmussen.


Trykkingen/setting har i 2015 blitt utført av Nordahls trykkeri, Sortland.

I 2011 ble det forsøksvis foretatt endel endringer. Bl.a. endret omslagside, samt flere fargesider. Dette ble godt mottatt og vi har forsatt med det nye design. Men som kjent er det jo innholdet som er det viktigste, og i så måte har «Leddiken» holdt samme høye standard som tidligere.

2015 utgaven ble godt mottatt og vi har hittil bare fått positive tilbakemeldinger.

Prisen på trykking har gått drastisk opp. Vi må vurdere hvilke tiltak vi skal sette inn. Det kan være aktuelt å trykke i utlandet.


  1. Øvrig aktivitet.


Aktiviteten dette året har vært omtrent som foregående.

Det har vært avholdt 9 styremøter (pr 1/3 2016)inkludert noen fellesmøter med Redaksjonskomiteen.

Av større saker kan nevnes:


Det har i løpet av året ikke vært noen kostnadskrevende prosjekter.
Vi avslo i utgangspunktet å delta på eiersiden i Øksnes Leirsted, da informasjonen vi fikk var utilstrekkelig. Nylig mottatt ny informasjon kan muligens endre dette syn.
Vi har deltatt på Kystmessa og Morildmessa med bra resultat


Vår hjemmeside, www.oksneshistorielag.no hvor det også er e-post adresser for post til styret, kasserer og Leddikens redaksjon, samt Facebook siden er jevnlig besøkt.

Det er ikke avgjort hva vi videre skal gjøre med naustet på Sandset. Det fikk nye takplater i 2012 til erstatning for dem som ble tatt av uværet i 2011. Prinsippielt er det gitt tillatelse til å rive det, men før vi går til en slik løsning vil vi prøve å avhende vår andel.

  1. Samarbeid med andre.


Øksnes historielag står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie. Laget er også medlem i Folkeakademiet i Øksnes.

Det har ikke skjedd noe mer i det påtenkte samarbeid mellom historielagene i Vesterålen.

Historielaget er også representert i en komite for bevaring av kirkegårdsminner. Den har desverre vært heller passiv de siste årene.


  1. Lagets økonomi


Lagets økonomi er god.


  1. Utfordringer


Laget forutsettes fortsatt å ha sitt hovedvirke med ansvar for utgivelse av tidsskriftet ”Leddiken” samt deltakelse ved lokale arrangementer med et lokalhistorisk tilsnitt.


Styret har flere forslag/planer for aktiviteter i kommende år:Den største utfordringen for styret vil fortsatt være å få aktivisert seg selv og øvrige medlemmer mer enn i dag. Derfor ser vi gjerne at alle medlemmene går aktivt inn for å verve nye.


Denne siden ble oppdatert 1. juli 2016