Øksnes Historielag

Til Hovedsiden 

Årsmøte 12. april 2015 Kl. 17:00 på «Løftingen»


Tilstede: Atle Klausen, Torolf Midtbu, Jarle Meløy, Hans Berntsen, Yngvar Gustavsen, Jenny Knudsen, Edvard Knudsen, Kjell Bråthen, Leif Henriksen, Ivar Ulriksen, Paul Hals, Kjersti T.H. Øvergård og Ole Jensen.


Før selve møtet holdt Yngvar Gustavsen et foredrag om oppstarten av Historielaget, og utviklingen gjennom 35 år.


  1. Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent

  2. Valg av møteleder og referent, samt 2 til å underskrive referatet i protokollen: Ivar Ulriksen valt til møteleder, Kjersti Øvergård valgt til referent, Kjell Bråthen og Hans Berntsen valgt til å underskrive protokollen.

  3. Årsmelding: Godkjent med rettelse av en feil i redaksjonskommiteen. Der det sto Svein Arne Nilsen skal det stå Finn Steen.

  4. Regnskap: Revisor anbefaler at regnskapet godkjennes. Regnskapet ble godkjent.

  5. Fastsettelse av kontigent for 2015: Forslag på økning fra Kr. 130,- til Kr. 150,-. Vedtatt.

  6. Valg: Valgnemdas forslag ble fulgt. Dette innebærer at Toril Henriksen, som ønsket å trekke seg fra styret ble erstattet av Hans Berntsen.

  7. Inkomne forslag:Hans J. Berntsen (sign.)       Kjell Bråthen (sign)

Denne siden ble oppdatert 29. april 2015