Øksnes Historielag

Til Hovedsiden 

Årsmøte 17. april 2016 Kl. 17:00 på «Løftingen»


Tilstede: Atle Klausen, Hans Berntsen, Yngvar Gustavsen, Leif Henriksen,Ivar Ulriksen, Paul Hals, Kjersti T.H. Øvergård, Ole Jensen, Bengt Stian Nilsen, Halvard Toften og Trond Torgvær.


Før selve møtet holdt Trond Torgvær et foredrag om "utviklingen av fiskerflåten i Øksnes".


 1. Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent

 2. Valg av møteleder og referent, samt 2 til å underskrive referatet i protokollen: Ivar Ulriksen valt til møteleder, Kjersti Øvergård valgt til referent, Hans Berntsen og Trond Torgvær valgt til å underskrive protokollen.

 3. Årsmelding: Godkjent med en kommentar angående naustet om at Historielaget må være klar på hva de mener. Styret har vedtatt at vi ikke ønsker å være deleiere.Og en kommentar angående bok om industri. Kanskje man bør starte med å ha en bok i bunnen. Har tenkt på et bredt spekter. Vedtak på å søke om kulturmidler til prosjektet.

 4. Regnskap: Regnskapet ble godkjent uten merknader.

 5. Fastsettelse av kontigent for 2016: Forslag på å la den vøre som nå; Kr. 150,-. Vedtatt.

 6. Valg: Paul Hals, Leif Henriksen og Kjersti T.H. Øvergård er på valg i styret. Etter avstemming består det nye styret av følgende:
  Ivar Ulriksen (Leder)
  Paul Hals
  Kjersti T.H. Øvergård
  Leif Henriksen
  Hans Berntsen.
  Vara: Reimar Brun, Ole Vangen og Gudrun Rasmussen  Redksjon Leddiken: Jarle Meløy, Finn Steen og Yngvar Gustavsen på valg.
  Etter avstemming består komiteen av:
  Yngvar Gustavsen
  Halvard Toften
  Hilde Hansen
  Kjersti T.H. Øvergård
  Finn Steen
  Kjell Braathen
  Vara: Trond Torgvær

  Revisorer: Torgeir Larsen og Ole Martin Karlsen
  Vararevisor: Rolf Eilertsen

  Valgnemd: Jenny Knudsen
  Torolf Midtbu
  Linda Karlsen
 7. Inkomne forslag: Ingen

Utover dette ga Årsmøtet signal om at valgnemda kaskje burde fornyes, samt at Årsmøtet sier ja til å støtte Øksnes Maritime skole og gir styret fullmakt til å bestemme beløp.


Hans J. Berntsen (sign.)       Trond Torgvær (sign)

Denne siden ble oppdatert 1. juli 2016