Øksnes historielag - Årsmøte 2012.
Årsmøte i Øksnes Historielag ble holdt på «Løftingen» 22.04.2012 Kl. 18:00


Tilstede: 15 medlemmer

Lederen ønsket de frammøtte velkommen

Før selve møtet holdt Yngvar Gustavsen et foredrag om moderne industri i Øksnes de siste 100 år

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Årsmelding.
4. Regnskap.
5. Fastsettelse av kontigent for 2013.
6. Valg.
8. Inkommede saker.


Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.
Som møteleder ble valgt Ivar Ulriksen. Som referent, Kjersti Øvergård.
Det ble spørsmål om hvorfor et arrangement som var rett før påske var med i årsmeldinga.
Sv.: Årsmeldiga tar for seg det som har hendt siden forrige årsmøte, til forskjell fra regnskapet som følger kalenderåret. Årsmeldinga ble godkjent.
Regnskapet ble godkjent uten merknader.
Kontigenten forblir uendret Kr. 160,- Samtidig ble det vedtatt en verveaksjon.
Samtlige i Styret og Redaksjonskommiteen ble gjenvalgt. Hilde Hansen ble valgt som 1. varamedlem til styret i stedet for Jan E. Andersen som ikke ønsket gjenvalg. Som Leder ble Ivar Ulriksen gjenvalgt. På et spørsmål om flere styremedlemmer i redaksjonskommiteen ble det gjort oppmerksom på at lagets leder har møte- forslag- og stemmerett i redaksjonskommiteen.
Det var ingen innkomne saker.

Etter at selve årsmøtet formelt var avsluttet, ble det diskutert litt om fremtidige utfordringer utover det som sto i årsmeldingen. Jarle Meløy tok i den forbindelse opp tanken om et fortsettende bind av «Gård og slekt i Øksnes». Dette vil styret se nærmere på.
Edvard Knudsen informerte om Folkeakademiet og deres programkatalog. Kanskje noe kan være aktuelt for historielaget?

Og hele tiden ble det servert kaffe og kaker.
Til Hovedsiden 

>Denne siden ble oppdatert 30. april 2012